منزل > الشهادات
cover
الشهادات

تندیس صادر کننده 96 صادر كننده ممتاز استانى در سال ٩٨ و صادر کننده ممتاز كشور در سال ٩٦
گواهینامه حقوق مصرف کنندگان 96 صادر کننده ملی 96
تندیس نخستین جشنواره تعاونی های برتر صادراتی تهران تعاونی برتر ملی سال 93 در شاخص صادرات و ارز آوری
نوزدهمین نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمی 1393 تعاونی برتر استانی 1394
گواهی عضویت در شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان سال 1394 گواهی عضويت انجمن تحقيق و توسعه صنایع و معادن
دریافت پروانه استاندارد تشویقی ایزو 14001
ایزو 9001 ایزو OHSAS 18001
تقدیر استاندار استان از آقای دکتر نقاشیان تبریک خانه صنعت و معدن بابت صادر کننده نمونه استان سال 1393
تبریک بانک مسکن بابت صادر کننده نمونه استان سال 1393 صادرکنندگان نمونه استان سال 1393
تقدیر توسط اتاق تعاون تعاونی برتر استانی سال 1393
پروانه بهره برداری تعاونی برتر ملی سال 1394
نشان تعاون یار سال 1392 صادر کننده نمونه سال 1392
صادر کننده نمونه سال 1389 تعاونی برتر سال 1389
تعاونی برتر سال 1386 تعاونی برتر سال 1380
رتبه اول استانی در هشتمین جشنواره ملی تعاونی برتر تعاونی برتر صنعتی سال 1388
تعاونی برتر سال 1391 تعاونی برتر سال 1389
تعاونی برتر سال 1388 تعاونی برتر سال 1386
عضویت در شبکه پژوهش و فناوری دریافت نشان تعاون یار
کارت زرین صادر کننده برتر استانی 1388
تندیس تعاونی برتر سال 1386 صادر کننده برتر استانی 1389
تندیس تعاونی برتر سال 1389 صادر کننده برتر استانی 1390
تندیس صادر کننده برتر سال 1389 صادر کننده برتر استانی 1391
تندیس صادر کننده برتر سال 1392 صادر کننده استانی 1392
تندیس نشان تعاون یار 1392 تعاونی برتر استان 92
هاتف:

فاكس:
 031   36204501-3

    36204853  031 

عنوان المكتب الرئيسي  :  ایران - اصفهان - سی و سه پل - ابتدای چهارباغ بالا - مجتمع اداری کوثر - فاز 2
ط اول - واحد 342